MODUL 7

1. Trong Microsoft Word 2010, để tăng kích cỡ của font, người ta sử dụng tổ hợp phím:
A. Ctrl + [
B. Ctrl + ]
C. Home + L
D. Ctrl + S
2. Trong Microsoft Word 2010, tổ hợp phím Alt + Enter có chức năng gì:
A. Kết thúc đoạn văn hiện tại và bắt đầu một đoạn văn mới.
B. Tài liệu sẽ sang trang mới.
C. Đoạn văn sẽ qua dòng mới nhưng chưa kết thúc đoạn.
D. Nếu đã chia cột thì đoạn văn sẽ bị cắt qua cột mới.
3. Trong Microsoft Word 2010, khi sửa đổi một tùy chọn định dạng trong một style, phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Tất cả đoạn văn có cùng kiểu Style sẽ bị thay đổi định dạng.
B. Chỉ đoạn văn đang chọn bị thay đổi định dạng.
C. Chỉ những đoạn văn đang được chọn mới bị thay đổi.
D. Thay đổi định dạng cho toàn bộ các đoạn văn trong tất cả các tập tin Word có cùng định dạng.
4. Trong Microsoft Word 2010, hộp thoại trong hình vẽ cho phép người ta thực hiện:

A. Đổi mầu chữ Speeling
B. Xóa chữ Speeling
C. Tìm chữ Speeling
D. Sửa chữ Speeling
5. Trong Microsoft Word 2010, để chọn nhiều đối tượng trên tài liệu, người ta thực hiện:
A. Chọn Select Object trên thanh công cụ, tìm các đối tượng cần chọn, nhấn Enter khi chọn xong.
B. Giữ phím Shift + chọn mỗi đối tượng.
C. Giữ phím Ctrl + chọn mỗi đối tượng.
D. Giữ phím Alt + chọn mỗi đối tượng.
6. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự, người ta thực hiện:
A. Vào Home −> Font nhấn nút mũi tên bên dưới −> chọn Advance −> chọn Expanded hoặc Condensed tại mục Character Spacing.
B. Vào Insert −> Font nhấn nút mũi tên bên dưới −> chọn Spacing −> chọn Expanded hoặc Condensed tại mục Character Spacing.
C. Vào Page Layout −> Font nhấn nút mũi tên bên dưới −> chọn Spacing −> chọn Expanded hoặc Condensed tại mục Character Spacing.
D. Vào Review −> Font nhấn nút mũi tên bên dưới −> chọn Character Spacing −> chọn Expanded hoặc Condensed tại mục Character Spacing.
7. Trong Microsoft Word 2010, khi chèn hình ảnh vào trong một văn bản và chọn "In Front of Text" trong hình vẽ, người ta thực hiện:

A. Văn bản sẽ bao xung quanh hình ảnh
B. Hình ảnh ở phía trước văn bản và che văn bản
C. Hình ảnh ở phía sau văn bản
D. Hình ảnh giống như một ký tự dạng văn bản
8. Trong Microsoft Word 2010, về các chức năng chèn hình ảnh và Video trên thanh Ribbon, phát biểu nào sau đây là sai:
A. Cho phép chèn các hình ảnh trong Clipboard
B. Cho phép chèn các Video trong máy tính
C. Cho phép chèn các hình ảnh trong Website
D. Cho phép chèn các Video trong Clipboard
9. Trong Microsoft Word 2010, khi sử dụng chức năng Home −> Format Painter, người ta thực hiện:
A. Tô màu cho một đoạn văn bản
B. Sao chép định dạng của một đoạn văn bản
C. Tùy chỉnh màu sắc mặc định của một đoạn văn bản
D. Kẻ khung cho một đoạn văn bản
10. Trong Microsoft Word 2010, để ngắt cột, người ta thực hiện:
A. Vào Insert −> Page Break
B. Sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + Enter
C. Vào Page Layout −> Breaks −> Column
D. Vào Page Layout −> Columns
11. Trong Microsoft Word 2010, để chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn, sau khi chọn (bôi đen) đoạn văn bản rồi nhấn chuột phải và chọn Paragraph như hình vẽ, người ta bấm chọn phần nào:

A. Alignment:
B. Special:
C. Before:
D. Line spacing:
12. Trong Microsoft Word 2010, về các đường gạch chân xanh-đỏ xuất hiện khi soạn thảo văn bản, phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Do máy bị nhiễm virus
B. Gạch màu xanh là do sai chính tả, màu đỏ là do ngữ pháp có vấn đề
C. Gạch màu xanh là do ngữ pháp có vấn đề, màu đỏ là do sai chính tả
D. Word tự động thêm cho đẹp
13. Trong Microsoft Word 2010, chức năng nào được dùng để trộn các ô trong bảng biểu:
A. Cell Margins
B. Split Cells
C. Mail Merge
D. Merge Cells
14. Trong Microsoft Word 2010, để ghép 2 ô trong bảng như trong hình vẽ, người ta lựa chọn:

A. Delete Cell…
B. Merge Cells
C. Cell Alignment
D. Table Properties
15. Trong Microsoft Word 2010, đơn vị đo lường nào của thước không hỗ trợ:
A. Centimeters
B. Points
C. Inches
D. Pixel
16. Trong Microsoft Word 2010, lặp lại tự động các dòng tiêu đề (tên các cột) của bảng ở đầu mỗi trang, trong hộp thoại Table Properties như hình vẽ, người ta lựa chọn:

A. Specify height:
B. Allow row to break pages
C. Repeat as heder row at the top of each page
D. Next Row
17. Trong Microsoft Word 2010, phát biểu nào sau đây là sai:
A. Viền khung đoạn văn bản và viền khung trang là cùng một tính năng
B. Có thể canh lề (trái, phải, giữa) cho từng tab stop
C. Có thể dùng bất kỳ hình ảnh nào làm dấu gạch đầu dòng (bullet) miễn là nó có kích thước vừa đủ
D. Có thể dùng drop cap cho ký tự đầu rộng đúng 1 dòng.
18. Trong Microsoft Word 2010, để in văn bản theo thứ tự ngược từ trang 40 đến trang 1 (reverse order), người ta thực hiện:
A. Vào File −> Print −> nhập tại Pages: 40 – 1
B. Vào File −> Print −> nhập tại Pages: 40 + 1
C. Vào File −> Print −> nhập tại Pages: 40 # 1
D. Vào File −> Print −> nhập tại Pages: 40 = 1
19. Trong Microsoft Word 2010, để tạo mật khẩu cho một văn bản, người ta thực hiện:
A. Vào File −> Info −> Protect Document −> Encrypt with Password
B. Vào File −> Info −> Protect Document −> Mark as final
C. Vào File −> Info −> Protect Document −> Restrict Editing
D. Vào File −> Info −> Protect Document −> Restrict Permission by People
20. Trong Microsoft Word 2010, về các chức năng cần dùng khi soạn sách, phát biểu nào sau đây là sai:
A. Tạo mục lục (table of content) tự động
B. Tạo mục lục bằng cách gõ vào từng đề mục và sau đó số trang sẽ được cập nhật tự động
C. Dùng heading style khi soạn thảo các tiêu đề chương
D. Sử dụng công cụ TrackChange để biên soạn nội dung

MODUL 8

21. Trong Microsoft Excel 2010, với hộp thoại Info trong hình vẽ, lựa chọn "Protect Workbook", người ta có thể thực hiện:

A. Phát hiện truy cập không phép bảng tính
B. Cài đặt mật khẩu cho bảng tính
C. Xóa các thông tin liên quan đến bảng tính
D. Không cho lưu bảng tính lên đĩa cứng
22. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô A2 có giá trị số 25, tại ô B2 gõ vào công thức=SQRT(A2), người ta nhận được kết quả:
A. 0
B. 5
C. #Value!
D. #Name!
23. Trong Microsoft Excel 2010, để chèn hình ảnh, người ta thực hiện:
A. Vào Fomulas −> Picture
B. Vào Data −> Picture
C. Vào Insert −> Picture
D. Vào Review −> Picture
24. Trong Microsoft Excel 2010, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh, khi cần so sánh khác nhau, người ta lựa chọn:
A. Dấu “#”
B. Dấu “&”
C. Dấu “<>”
D. Dấu “><”
25. Trong Microsoft Excel 2010, trên thẻ Home của thanh công cụ Ribbon, khi bấm vào biểu tượng "Decrease Decimal" cho vùng dữ liệu được lựa chọn, người ta thực hiện:
A. Tăng số lẻ thập phân và làm tròn số
B. Giảm số lẻ thập phân và làm tròn số
C. Làm tròn số và lấy 2 số lẻ thập phân
D. Định dạng số theo kiểu phân lớp
26. Trong Microsoft Excel 2010, để tìm các số thỏa điều kiện =5 và =10, người ta sử dụng các hàm:
A. Hàm IF và hàm AND
B. Hàm IF và hàm OR
C. Hàm IF và hàm NOT
D. Hàm IF và ký tự &
27. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô A2 có giá trị 2017 - kiểu chuỗi, tại ô B2 gõ công thức =VALUE(A2) & 2, người ta nhận được kết quả:
A. 2019 - kiểu số
B. 2019 - kiểu chuỗi
C. 20172 - kiểu số
D. 20172 - kiểu chuỗi
28. Trong Microsoft Excel 2010, phát biểu nào sau đây là sai:
A. ####: không tính được kết quả
B. #VALUE!: dữ liệu không đúng theo yêu cầu của công thức
C. #DIV/0!: chia cho giá trị 0
D. #N/A: không có dữ liệu để tính toán
29. Trong Microsoft Excel 2010, giải thích nào sau đây là sai:
A. #DIV/0! là lỗi chia cho số 0
B. #NAME? là Excel không hiểu các tên tham khảo đến
C. #REF! là tham khảo đến vùng không hợp lệ
D. #N/A! Là công thức đưa vào bị lỗi
30. Trong Microsoft Excel 2010, cho biết giá trị của công thức sau đây: IF(AND(5>3,2>=2),2,3)
A. 2
B. 3
C. Công thức có lỗi cú pháp
D. FALSE
31. Trong Microsoft Excel 2010, khi sử dụng hàm NOW(), người ta thực hiện:
A. Tìm ngày hiện thời
B. Tìm ngày và giờ hiện thời
C. Tìm giờ hiện thời
D. Tìm tháng hiện thời
32. Trong Microsoft Excel 2010, khi sử dụng hàm TODAY(), người ta thực hiện:
A. Tìm ngày hiện thời
B. Tìm ngày và giờ hiện thời
C. Tìm giờ hiện thời
D. Tìm tháng hiện thời
33. Trong Microsoft Excel 2010, về các hàm cơ sở dữ liệu (CSDL) như DSUM,DCOUNT, phát biểu nào sau đây là sai:
A. Có cùng một dạng tham số đầu vào là (database, field, criteria)
B. Chỉ tính các dữ liệu ở cột field nếu các dòng dữ liệu tương ứng thoả điều kiện criteria
C. Các dòng khác nhau trong vùng điều kiện là các điều kiện AND
D. Phải tạo ra vùng điều kiện trước khi sử dụng
34. Trong Microsoft Excel 2010, phát biểu nào sau đây là sai:
A. Sau khi vẽ xong đồ thị, có thể chuyển đổi chuỗi dữ liệu (data series) cột thành hàng và ngược lại
B. Sau khi vẽ xong đồ thị, không thể thay đổi kiểu đồ thị (chart type) sang dạng khác được
C. Sau khi vẽ xong đồ thị, có thể thay đổi màu của từng thành phần trong đồ thị
D. Sau khi vẽ xong đồ thị, không thể hiển thị mũi tên tại trục đứng và trục ngang của biểu đồ
35. Trong Microsoft Excel 2010, để trích danh sách các khách hàng ở khu vực B có tiêu thụ ít hơn 20 mét khối nước như trong hình vẽ, địa chỉ của vùng điều kiện là:

A. A15:B17
B. B15:B17
C. A15:B16
D. A15:B15
36. Trong Microsoft Excel 2010, với chế độ bảo mật: “Encrypt with password”, người ta thực hiện:
A. Đặt mật khẩu khi mở tập tin
B. Đặt mật khẩu khi chỉnh sửa nội dung
C. Đặt mật khẩu khi thay đổi cấu trúc tập tin
D. Đặt mật khẩu khi nén tập tin
37. Trong Microsoft Excel 2010, phát biểu nào sau đây là sai:
A. =LEFT(“511X01234”,3) +1 là 512
B. =MID(“511X01234”,4,1)&“Y” là “XY”
C. =MID(“511X01234”,1,2) – RIGHT(“511X01234”,1) là “51-4”
D. =MAX(“511X01234”) là #VALUE!
38. Trong Microsoft Excel 2010, để có được thứ trong tuần bằng tiếng Việt, người ta gõ vào công thức:
A. =“Thứ ”&WEEKDAY(NOW())
B. =“Thứ ”&WEEKDAY(TODAY())
C. =IF(WEEKDAY(NOW())>1, “Thứ ”&WEEKDAY(NOW()), “Chủ nhật”)
D. =”Thứ”&EOMONTH(WEEKDAY(TODAY())
39. Trong Microsoft Excel 2010, cho bảng số liệu như trong hình vẽ, dựa vào cột điểm sinh viên tra vào bảng dò để điền xếp loại. Để tính giá trị cho các ô từ E27đến E31, khi gõ công thức tại ô E27, người ta thực hiện:

A. =VLOOKUP(D27, G28:H31, 2, 0)
B. =VLOOKUP(D27, $G$28:$H$31, 2, 0)
C. =VLOOKUP(D27, G28:H31, 2, 1)
D. =VLOOKUP(D27, $G$28:$H$31, 2, 1)
40. Trong Microsoft Excel 2010, cho bảng số liệu như trong hình vẽ, để tính giá trị cho các ô từ B2 đến B5, khi gõ công thức tại ô B2 (dùng Bảng giá), người ta thực hiện:

A. =VLOOKUP(A2, A8:C10, 2, 0)
B. =VLOOKUP(A2, $A$8:$C$10, 0, 2)
C. =VLOOKUP(A2, $A$8:$C$10, 2, 0)
D. =VLOOKUP(A2, A8:C10, 2, 1)

MODUL 9

41. Trong Microsoft Powerpoint 2010, phát biểu nào sau đây là sai:
A. Không thể chèn bảng vào trong bảng bình thường như trong Word
B. Bảng có thể là vùng Content hoặc đứng độc lập
C. Có thể dùng hiệu ứng định dạng ô (cell) khác nhau trong table
D. Không thể xoay hướng của văn trong trong table
42. Trong Microsoft Powerpoint 2010, chức năng nào sau đây không có:
A. Column
B. Equation
C. Header & Footer
D. DropCap
43. Trong Microsoft Powerpoint 2010, trong chức năng Animation - Timingcủa PowerPoint, thông số nào sau đây không có:
A. Time
B. Repeat
C. Duration
D. Delay
44. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> Chart để chèn một biểu đồ, biểu đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

A. Pie
B. Line
C. Stock
D. Bar
45. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi nói về chức năng Photo Album, phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Lưu tập tin trình chiếu dưới dạng danh sách các ảnh để xem
B. Chèn 1 đối tượng hình ảnh vào Slide
C. Tạo một danh sách ảnh để sử dụng cho buổi trình chiếu
D. Đóng gói các slide trình chiếu thành một tập tin ảnh
46. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> Chart để chèn một biểu đồ, biểu đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

A. Surface
B. Doughnut
C. Line
D. Bubble
47. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> Chart để chèn một biểu đồ, biểu đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

A. Bubble
B. Pie
C. Doughnut
D. Area
48. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> SmartArt để chèn một sơ đồ, sơ đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

A. Pyramid
B. Cycle
C. Hierarchy
D. Relationship
49. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> SmartArt để chèn một sơ đồ, sơ đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

A. Picture
B. Process
C. List
D. Pyramid
50. Trong Microsoft Powerpoint 2010, trong thẻ Insert, chức năng nào dưới đây không cùng mõt nhóm với các chức năng còn lại:
A. Header&Footer
B. Slide number
C. Date&Time
D. Equation
51. Trong Microsoft Powerpoint 2010, muốn chèn một chú thích trên slide, người ta thực hiện:
A. Vào Insert –> Comment
B. Vào Insert –>WordArt
C. Vào Insert –> Header&Footer
D. Vào Review –>New Comment
52. Trong Microsoft Powerpoint 2010, phát biểu nào sau đây là sai:
A. Có thể tập thuyết trình trước dùng chức năng Rehearse Timings
B. Cho phép nén video có trong slide bằng chức năng Compress Pictures
C. Cho phép xuất tập tin thuyết trình thành một video
D. Cho phép xuất tập tin thuyết trình dưới dạng tập tin trình chiếu và không thể thay đổi nội dung với tập tinnày
53. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để tạo hiệu ứng cho một đối tượng trong Slide, khi vào Animations−>Add Animation như trong hình vẽ, các hiệu ứng có điểm đỏ trong phần "Motion Paths" thực hiện điều gì:

A. Hiệu ứng làm đối tượng di chuyển theo đường từ điểm xanh tới điểm đỏ
B. Hiệu ứng làm đối tượng di chuyển theo đường từ điểm đỏ tới điểm xanh
C. Hiệu ứng làm đối tượng di chuyển theo đường từ điểm xanh rồi quay lại điểm xanh
D. Hiệu ứng làm đối tượng di chuyển theo đường từ điểm đỏ rồi quay lại điểm đỏ
54. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để chọn cách xuất hiện của đối tượng trong hiệu ứng, khi vào Animations −> Effect Options như trong hình vẽ, để chọn cho đối tượng di chuyển từ phía trên - bên trái, người ta lựa chọn:

A. From Bottom-left
B. From Left
C. From Top-Left
D. From Top
55. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Screenshot, khi bấm vào các hình ảnh trong "Available Windows" như trong hình vẽ, người ta thực hiện:

A. Chèn các file đã có sẵn vào Slide
B. Chèn ảnh các cửa sổ màn hình vào Slide
C. Chèn ảnh chụp qua Camera vào Slide
D. Chuyển sang cửa sổ màn hình khác
56. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để hiệu chỉnh 1 hình trên Slide, sau khi chọn hình và vào Format −> Corrections như trong hình vẽ, các lựa chọn trong "Brightness and Contrast" cho phép người ta thực hiện:

A. Hiệu chỉnh độ sáng và độ tương phản
B. Hiệu chỉnh độ sắc nét
C. Hiệu chỉnh tông mầu
D. Hiệu chỉnh cường độ mầu
57. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để nhấn mạnh một Hyperlink với âm thanh, sau khi chọn Hyperlink và vào Insert −> Action, với các lưa chọn trong hộp thoại "Action Setting" như trong hình vẽ, người ta lựa chọn:

A. Hyperlink to:
B. Run program:
C. Object action:
D. Play sound:
58. Trong Microsoft Powerpoint 2010, chức năng nào sau đây không được hổ trợ :
A. Combine
B. Compare
C. Convert to Shapes
D. Group
59. Trong Microsoft Powerpoint 2010, các hiệu ứng cho 2 đối tượng (Star và Heart) trong một Slide được mô tả như trong hình vẽ. khi bắt đầu trình chiếu Slide, phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Đối tượng Star sẽ tự động xuất hiện khi bắt đầu trình chiếu Slide,sau đó đối tượng Heart tự động biến mất khi đối tượng Star xuất hiện xong
B. Đối tượng Star sẽ tự động xuất hiện và đối tượng Heart tự động biến mất cùng lúc khi bắt đầu Slide
C. Đối tượng Star sẽ xuất hiện khi Click vào đối tượng Heart, sau đó đối tượng Heart tự động biến mất sau khi đối tượng Star xuất hiện xong
D. Đối tượng Star sẽ tự động xuất hiện và đối tượng Heart tự động biến mất cùng lúc khi click vào đối tượng Heart
60. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi bấm chọn Guides trên thẻ View như trong hình vẽ, người ta thực hiện:

A. Bật các thanh thước kẻ
B. Bật các đường trợ giúp ngang và dọc trên Slide
C. Bật các đường lưới trên Slide
D. Bật các đường trợ giúp chéo trên Slide