MODUN-01

1. Trong hệ thống máy tính, 1 KByte bằng bao nhiêu byte:
A. 1000 bytes
B. 1012 bytes
C. 1024 bytes
D. 1036 bytes
2. Hệ điều hành là gì:
A. Là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để soạn thảo các loại văn bản
B. Là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng
C. Là một phần mềm dùng để điều hành, quản lý các tài nguyên phần mềm trên máy tính
D. B và C đúng
3. Người ta dùng phần mềm nào để xem có bao nhiêu ứng dụng đang chạy trên máy cài đặt Hệ điều hành Microsoft Windows:
A. Windows Manager
B. Task Manager
C. Internet Manager
D. Download Manager
4. Giao thức nào được sử dụng cho trình duyệt web:
A. ipx
B. ftp
C. www
D. http
5. Đăng một tập tin (file) ảnh lên trên mạng xã hội (như facebook) có nghĩa là gì:
A. Download
B. Delete
C. Upload
D. Rename
6. Internet có nghĩa là gì:
A. Hệ thống máy tính
B. Hệ thống mạng máy tính
C. Hệ thống mạng máy tính trong một nước
D. Hệ thống mạng máy tính toàn cầu
7. Ứng dụng bán hàng trực tuyến (online shop) là thuộc loại dịch vụ Internet nào:
A. e-banking
B. e-government
C. e-learning
D. e -commerce
8. Những mạng nào sau đây không phải là mạng xã hội:
A. facebook
B. zingme
C. Intranet
D. Twitter
9. Thuật ngữ bản quyền/quyền tác giả trong tiếng anh là gì:
A. copyright
B. copyword
C. winword
D. firewall
10. Thuật ngữ Cơ sở dữ liệu trong tiếng anh là gì:
A. Database
B. Datawork
C. Datatable
D. Datalist

MODUN-02

11. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để kiểm tra dung lượng ổ đĩa người ta thực hiện thao tác gì:
A. Trong hệ điều hành Microsoft Windows không thể kiểm tra được
B. Nhấp đúp vào icon Computer - Nhấp phím phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra - Chọn Properties
C. Nhấp đúp vào icon của phần mềm Microsoft Word
D. Nhấp đúp vào icon của phần mềm Microsoft Excel
12. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, tổ hợp phím Windows + D có tác dụng gì:
A. Chuyển đổi qua lại các cửa sổ đang mở
B. Ẩn hiện cửa sổ đang mở
C. Mở cửa sổ My Computer
D. Đóng của sổ đang mở
13. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thay đổi hình nền người ta thực hiện:
A. Chuột phải vào màn hình chọn Screen resolution
B. Chuột phải vào màn hình chọn Personalization
C. Chuột phải vào màn hình chọn Paste
D. Gỡ màn hình ra và dán hình nền lên màn hình
14. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thay đổi độ phân giải người ta thực hiện:
A. Chuột phải vào màn hình chọn Screen resolution
B. Chuột phải vào màn hình chọn Personalization
C. Chuột phải vào màn hình chọn Next desktop background
D. Chuột phải vào màn hình chọn Paste
15. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, chỉ với Recycle Bin, người ta không thể thực hiện điều gì:
A. Xem danh sách các tập tin và thư mục vừa xóa
B. Xóa hẳn các tập tin và thư mục
C. Khôi phục tất cả các tập tin và thư mục bị xóa
D. Phục hồi các tập tin và thư mục vừa xóa
16. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, muốn tắt cửa sổ hiện hành người ta thực hiện:
A. Nhấn nút biểu tượng
B. Nhấn nút biểu tượng close
C. Nhấn nút biểu tượng Restore
D. Nhấn nút biểu tượng Maximize
17. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, công cụ Windows Explorer dùng để làm gì:
A. Khôi phục thư mục hoặc tập tin tin
B. Quản lý thư mục và tập tin tin
C. Duyệt web
D. Gửi và nhận Email
18. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, khi tìm kiếm dữ liệu thì ký hiệu nào sau là đại diện cho nhiều ký tự bất kỳ:
A. *
B. :
C. #
D. !
19. Khi gõ tiếng việt bằng phần mềm Unikey, để chuyển chế độ gõ giữa tiếng Anh và tiếng Việt, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A. Alt + X
B. Atl + Z
C. Ctrl + Z
D. Shift + X
20. Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để thu nhỏ cửa sổ ứng dụng, người ta sử dụng tổ hợp phím:
A. Nhấp chuột trái vào nút Close
B. Nhấp chuột trái vào nút Maximize
C. Nhấp chuột trái vào nút Minimize
D. Nhấp chuột trái vào nút Restore Down

MODUN-03

21. Trong khi soạn thảo văn bản, để chuyển đổi qua lại giữa các trình ứng dụng đang được kích hoạt, người ta sử dụng tổ hợp phím:
A. Alt + Tab
B. Ctrl + Tab
C. Shift + Tab
D. Ctrl + C
22. Trong Microsoft Word 2010, khi muốn đặt chế động lưu văn bản tự động sau một thời gian nhất định, người ta thực hiện trong mục:
A. Vào File -> Option -> Save
B. Vào Home -> Option -> Save
C. Vào View -> Option -> Save
D. Vào Review -> Option -> Save
23. Trong Microsoft Word 2010, để lưu tập tin đang làm việc thành tập tin khác, người ta sử dụng tổ hợp phím:
A. Ctrl + F, gõ A
B. Alt + F, gõ S
C. Alt + F, gõ A
D. Ctrl + F, gõ S
24. Trong Microsoft Word 2010, để chọn toàn bộ nội dung, người ta sử dụng tổ hợp phím:
A. Shift + Ctrl + A
B. Ctrl + A
C. Ctrl + Alt + A
D. Shift + A
25. Trong Microsoft Word 2010, thao tác giữ phím ctrl và nhấn chuột vào một vị trí nào đó trong đoạn văn bản sẽ có tác dụng gì:
A. Chọn đoạn văn bản
B. Chọn toàn bộ văn bản
C. Chọn một câu tại vị trí con trỏ
D. Chọn một từ
26. Trong Microsoft Word 2010, khi đang soạn thảo văn bản, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, người ta thực hiện:
A. Vào View -> Symbol
B. Vào Home -> Symbol
C. Vào File -> Symbol
D. Vào Insert -> Symbol
27. Trong Microsoft Word 2010, khi đang soạn thảo văn bản, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để thực hiện:
A. Cắt một đoạn văn bản
B. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard
C. Sao chép một đoạn văn bản
D. Cắt và sao chép một đoạn văn bản
28. Trong Microsoft Word 2010, để gạch chân một đoạn văn bản đang chọn với nét đơn, người ta sử dụng tổ hợp phím:
A. Ctrl + U
B. Shift + Alt + U
C. Shift + U
D. Alt + U
29. Trong Microsoft Word 2010, khi lựa chọn gõ tiếng Việt với font Unicode, những font chữ nào sau đây có thể hiển thị tiếng Việt:
A. .Vn Times,. Vn Arial,. Vn Courier
B. .Vn Times, Times New Roman, Arial
C. .VNI times, Arial,. Vn Avant
D. Tahoma, Verdana, Times new Roman
30. Trong Microsoft Word 2010, để ngắt trang bắt buộc, người ta sử dụng tổ hợp phím:
A. Shift + Enter
B. Ctrl + Shift + Enter
C. Ctrl + Enter
D. Alt + Enter

MODUN-04

31. Trong Microsoft Excel 2010, để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính, người ta sử dụng tổ hợp phím nào:
A. Ctrl + Shift + B
B. Ctrl + C
C. Ctrl + A
D. Ctrl + Alt + D
32. Trong Microsoft Excel 2010, trong các dạng địa chỉ sau thì địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối:
A. B$1:$10. 
B. $B1:$D10.
C. B$1$:D$10$.
D. $B$1:$D$10
33. Trong Microsoft Excel 2010, sau khi đã bôi đen một hàng, để chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn, người ta thực hiện:
A. Vào Insert, chọn Rows
B. Vào Insert, chọn Cells
C. Vào Insert, chọn Columns
D. Vào Insert, chọn Object
34. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100; người ta sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:     
A. E7*F7/100              
B. B6*C6/100   
C. E6*F6/100                
D. E2*C2/100
35. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô A2 có giá trị là ngày 30/04/2016. Tại ô B2 người ta gõ công thức =DAY(A2)+MONTH(A2) thì nhận được kết quả:
A. 34
B. 8
C. 30
D. 4
36. Trong Microsoft Excel 2010, hàm tìm vị thứ của một số trong dãy số (xếp thứ hạng) là hàm:
A. COUNT
B. MIN
C. MAX
D. RANK
37. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô C2 trong bảng chứa giá trị 3.12456 người ta gõ vào ô C4 công thức =round(C2,2) thì nhận được kết quả:
A. 3.12
B. 03.12
C. 3.12456
D. 3.00
38. Trong Microsoft Excel 2010, để tính tổng các ô từ B1 đến B4 thì công thức nào là đúng:
A. =sun(B1-B4)
B. =Sum(B1:B4)
C. =Sum(B1->B4)
D. Sum(B1:B4)
39. Trong Microsoft Excel 2010, người ta sử dụng hàm nào cho phép tính tổng các giá trị:
A. SUMIF
B. COUTIF
C. COUNT
D. SUM
40. Trong Microsoft Excel 2010, hàm RANK được sử dụng để:
A. Tính trung bình
B. Sắp xếp
C. Xếp hạng
D. Tính tổng

MODUN-05

41. Trong Microsoft PowerPoint 2010, chế độ hiển thị (Presentation Views) nào sau là không đúng:
A. Normal View
B. Slide Sorter
C. Notes Page
D. Zoom View
42. Trong Microsoft PowerPoint 2010, sau khi đã chèn một bảng biểu vào trang thuyết trình (slide); muốn chia một ô nào đó thành 2 ô thì người ta thực hiện:
A. Kích chuột phải vào ô đó, Vào Layout -> Split Cells
B. Kích chuột phải vào ô đó, Vào Layout -> Merge Cells
C. Kích chuột phải vào ô đó, Vào Layout -> Insert Above
D. Kích chuột phải vào ô đó, Vào Layout -> Insert Below
43. Trong Microsoft PowerPoint 2010, chức năng nào cho phép ẩn trang thuyết trình (slide) đang chọn:
A. Vào Slide Show -> Hide Slide
B. Vào Home -> Hide Slide
C. Vào View -> Hide Slide
D. Vào Review -> Hide Slide
44. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo mới 1 tập tin trình diễn theo mẫu giao diện (themes) đã có, người ta thực hiện:
A. Vào Home -> New -> Themes -> Chọn mẫu -> OK
B. Vào Home -> New -> Themes -> Chọn mẫu -> Create
C. Vào File -> New -> Themes -> Chọn mẫu -> Create
D. Vào File -> New -> Themes -> Chọn mẫu -> OK
45. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để chọn mẫu giao diện cho các trang thuyết trình (slide), người ta thực hiện:
A. Vào Home -> Slide Design
B. Vào Slide Show -> Slide Design
C. Vào Design -> chọn mẫu trong Themes
D. Vào Home -> chọn mẫu trong Themes
46. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để thực hiện thay đổi bố cục (layout) cho các trang thuyết trình (slide), người ta thực hiện:
A. Vào Home -> Layout…
B. Vào View -> Layout…
C. Vào Insert -> Layout...
D. Vào Design -> Layout
47. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để chèn bảng vào trang thuyết trình (slide), người ta thực hiện:
A. Vào Insert -> Table...
B. Vào Insert -> Diagram...
C. Vào menu -> Symbol...
D. Vào Insert -> Chart...
48. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo hiệu ứng cho các đối tượng, người ta thực hiện:
A. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Animations -> Add Animation…
B. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Slide Show -> Add Effect…
C. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Custom Animation -> Add Effect…
D. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Insert -> Add Animation…
49. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để kết thúc trình diễn trang thuyết trình (slide), người ta thực hiện nhấn phím nào sau đây:
A. ESC
B. F10
C. DELETE
D. ENTER
50. Trong Microsoft PowerPoint 2010, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, người ta thực hiện:
A. Vào File -> Slide Show
B. Vào Home -> Slide Show
C. Vào Slide Show -> Slide Show
D. Vào View -> Slide Show

MODUN-06

51. Để truy cập Internet, người ta dùng chương trình nào sau đây:
A. Microsoft Word
B. Microsoft Excel
C. Internet Explorer
D. Wordpad
52. Dịch vụ Internet được cung cấp ở Việt Nam vào năm nào:
A. 1986
B. 1990
C. 1997
D. 2000
53. Thuật ngữ tường lửa (firewall) là:
A. Tường lửa là một hệ thống bao gồm cả phần cứng và phần mềm có mục đích chống lại sự xâm nhập trái phép từ Internet
B. Tường lửa là một hệ thống bao phần cứng
C. Tường lửa là một hệ thống phần mềm có mục đích chống lại sự xâm nhập trái phép từ Internet
D. Tường lửa là hệ thống không bao gồm phần cứng và phần mềm có mục đích chống lại sự xâm nhập trái phép từ Internet
54. Trong Internet Explorer, để hiện/ẩn các nút công cụ chuẩn, người ta thực hiện:
A. View->Toolbars->Standard Buttons
B. View->Options->Standard Buttons
C. View->Default
D. View-> All Toolsbar
55. Trang web nào cho phép đọc và gửi thư điện tử (Email):
A. www.edu.net.vn
B. mail.google.com
C. www.mail.com
D. www.email.com
56. Để có thể Chat bằng âm thanh (Voice), máy tính người tham gia cần có gì:
A. Một điện thoại
B. Một Headphone có Micro
C. Một Webcam
D. Một bộ tăng âm
57. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai:
A. Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí và tăng hiệu quả trong quảng cáo
B. Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp vươn ra thị trường thế giới
C. Thương mại điện tử hoàn toàn độc lập với các hoạt động thương mại truyền thống
D. Thương mại điện tử là một khái niệm còn khá mới mẻ ở Việt Nam
58. Thuật ngữ "Ngân hàng điện tử" có nghĩa là gì:
A. Là các nghiệp vụ, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng được phân phối trên Internet.
B. Là thông tin khách hàng được lưu vào cơ sở dữ liệu
C. Là thông tin dùng trực tiếp giữa các máy tính cá nhân
D. Là ngân hàng công nghệ tiết kiệm thời gian
59. Để xúc tiến xuất khẩu thành công trong thời đại hiện nay, yếu tố nào chưa thật cần thiết với doanh nghiệp:
A. Trang web riêng của công ty
B. Có kế hoạch marketing trực tiếp thông qua thư điện tử
C. Tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử
D. Có đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin
60. Hãy cho biết dịch vụ nào sau đây là dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ VoIP:
A. Firewall
B. 171(VNPT)
C. Bridge
D. Gateway